از هنگامی که شهروندان به مدد گسترش فناوری قادر به تولید محتوای رسانه ای شدند، و به کمک ظهور رسانه های خرد همچون وبلاگها و شبکه های اجتماعی، واقعیتی تحت عنوان شهروند-خبرنگار توسط رسانه های جمعی به رسمیّت شناخته شد، دیگر بظاهر دنیای استبداد رسانه های بزرگ، القای یک روایت از واقعیت، و «تعریف» یک نوع معرفت جمعی به پایان خود نزدیک می شود.

در نتیجه، مکانیزم تعیینِ ارزشِ خبری و ارزشمندی رویدادها، دموکراتیک تر و عامه پسندتر شده اند. ایدئولوژی نهادی رسانه ها گشوده و افکار عمومی نه فقط به عنوان مصرف کننده که حتی به عنوان تولیدکنندهً محتوا مطرح شد.

مشارکت و تاثیرگذاری افراد و افکار عمومی از طریق نهادها در حوزه ی عمومی گسترش یافت و دولت ها و سازمانهای فراملی وادار به واکنش به «خواست ابرازشده» شدند.

امروزه «خبری کردن» یا «رسانه ای کردن» شاید آسان ترین کنش برای سوژه ها در جهت ایجاد خلل گفتمانی و نیل به اهداف فردی یا گروهی است. هرقدر که ساختار برای حفظ حوزه نمادین تلاش کند، نمادها و شمایل ها به طور روزافزون و دموکراتیک تر علیه نظم ساختار و جریان امر روزمره در حال انتشار هستند.

با این همه، در ابتدا «اثرِ» تصاویر تولیدی مخاطبان بدین سهولت و گستردگی قابلیت بازنمایی نداشت تا بدین سرعت باعث اصلاح، سرکوب، جنگ، مقاومت، تهدید و یا امید شود.

تصویر ذیل شاید از اولین محتواهای تولیدی مخاطبان بوده که موجب «تاثیر بر مخاطب» و منقلب کردن مناسبات امرواقعِ جهان شده است. در سال 1876 عثمانی برای سرکوب شورشیان جدائی طلب بلغارستان به آنجا حمله و در حدود 12000 نفر را قتل عام کرد. روایتِ واقعه در مطبوعات اروپا بازتاب می یابد (در آن زمان روایتِ “اصیل”تر) و حتی گزارش هیات تحقیق بریتانیا نیز منتشر می شود. اما تا زمانی که نقاشی “شهدای زن بلغار” اثر کنستانتین ماکوفسکی (Konstantin Makovsky) در سال 1877 پوششِ رسانه ای نمی یابد، اروپا در بُهت سبعیّت عثمانی فرو نمی رود. “تکثیر” این شمایل از واقعیت رخداده در بلغارستان آنچنان خللی در نظم گفتمانی خلق می کند که فشار نهادهای مدنی، بطور ویژه افکار عمومی، از اولین مباحثِ عمومی درباب ضرورت «مداخله بشردوستانه» و تجاوز به تمامیّت ارضی دولت ظالم را در سطحی وسیع در اروپا و بویژه در بریتانیا مطرح می کند. علی رغم این، اروپا ترجیح داد جز با بیانیه این قتل عام را محکوم نکند.

مسیری 140 ساله که چند موقعیت را بحرانی کرده است: از رابطه سوژه و رسانه، اصالت بازنمایی، و مشارکت منابع غیررسمی در شکل گیری معرفت اجتماعی، تا هنگامی که بایست به نفع انسان ها ، تمامیّت ارضی دولت ها را نقض کرد.

Konstantin_Makovsky_-_The_Bulgarian_martyresses