در زندگی شبنم هایی وجود دارد

که مثل اسید ریه هایت را سوراخ می کند/

سیگار وَش

از دود و خاکستر خلق شد – یم ،

بی وجود و بی بنیاد

توجیه یا توجه می کنیم

نظم کائنات را ؛

و اسمِ ذاتِ سرنوشتِ بی-عیشِ مدامِ مان

falls to

آشوویتس .

تو دکتر شریفی می شوی

میان برزخِ نوشتن و نوشته شدن ؛

خلاقیت و خلق شدن

تمام کردن و تمام شدن .

بخت-مان چنین است که

مثل تیغ

 تیز است این نظم ؛

چنین چرخه ی دلالت مهیبی ست

بر هیکل مصلوبِ دوگانه-مان ،

و لاجرم دو روز است که یک بند باران می بارد ،

دو روزست کز قطرات شبنم وار-َ ش

سیمای مردم شهر ، جزام گون گشته است..

من در این میان لکنت گرفته

می نویسم

I’m straight

So straight, straight to the heaven

Where God pees

And roses grow…

12/11/90

تقدیم به دوستانی که دورند و خاطرشان عزیز. علیرضای عزیز که اول این متن را خواند و چندبار نظر داد، علی نظری که آنقدر عزیز است که حاضرم پیکانم را به او هدیه دهم، میلاد، سیاوش و…

Advertisements