یک انقلاب، صرفا با حضور میلیونی معترضان به وضع وجود در صحن عمومی [خیابان ها] رخ نمی دهد؛ بلکه هنگامی «انقلاب» اتفاق می افتد که قوا و دستگاه سرکوب حکومت، به دلیل درایت نخبگان سیاسی و نظامی (مخالف یا موافق وضع موجود) و یا به دلیلی دیگر، توان و یا میل به سرکوب را از دست دهند.

Advertisements