مثلثی ناکارآمد که ملتی را شرطی کرده است

(16/9/89)

 

 

تابوها دیگر شکسته است (4/11/88)

 

 

برای ضیا نبوی: دانشجوی نمونه نوشیروانی

(5/6/88)

 

Advertisements