دو مقاله جدید از من:

مقاله ی اول: رابطه ی نقادی ادبی و تثبیت دموکراسی؛

                 با نگاهی به معضله ی زنان در شعری از ادرین ریچ / همچنین در رادیو کوچه

مقاله ی دوم: نقد و نظری بر رمان دره ی پنهان: داستانی غنی نشده / در مجله ادبی جن و پری

Advertisements