من

هییچ بلایی

سر هییچ کس

نیاورده ام،

همسرم هم آزاد است

و از آزادی اش

استفاده می کند.

شمایی که امروز

به من خرده می گیرید

و مرا محاکمه می کنید

خود به کودکانی چند

تجاوز کرده اید

که اکنون

اشک و خونابه را

عادت ِ ماهانه اند.

 

16/1/89