این مقاله را حدود دو سال پیش برای نشریه انجمن علمی ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران نوشتم. داشتم در میان برگه هایم می گشتم که چشمم به این مقاله افتاد، گفتم خوب است اگر در آرشیو وبلاگم هم آمده باشد. عنوان مقاله « پدیدارشناسی متن؛ زیباشناسی دریافت/ نگاهی به نظریه ادبی ولفگانگ آیزر» است که هم می توانید در این آدرس ببیندش و هم به ادامه مطلب در همین وبلاگ رفته و از متن کامل آن استفاده کنید.

متن کامل مقاله

Advertisements