انقلاب در زبان ِ شاعرانه

نمی توان کرد

    حتی اگر

  زن ها

دیگر لباس های کثیف را نشویند

یا حتی اگر

مردها

پرسش از چیستی شام را کنار بگذارند

و کنار هم نخوابند.

زبان شاعرانه

بازی با همان زبان ِ مردانه است

که می خواهد

سر ِ تمام ِ زنهای عالم را

کلاه بگذارد…

13/2/89

 

 

Advertisements